đồ sạch: Nửa đêm, chồng tôi mang một xô nước ra hiên nhà lén lút làm việc này khiến tôi bó tay còn mẹ chồng thì la ầm lên