đồ sạch: Sao xấu chiếu mệnh, người đàn ông 'vét sạch cửa nhà' đi cúng lễ