Diệu thùy: Càng nghe lời vợ càng nên nghiệp lớn, 3 con giáp nam phất như diều gặp gió