Điềm Hinh: Xe của Hyundai, Kia sẽ có 'cột A vô hình' để xóa điểm mù