đi Mỹ bồi dưỡng: Cần Thơ ban hành kế hoạch cho 80 cán bộ đi Mỹ bồi dưỡng