đi lễ đầu năm: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: 'Gia đình đâu có thiếu tiền mà cô ấy phải đi làm khắp nơi, để rồi nuôi con 3 năm không lên một ký'