Đầu tư tiền ảo Bitcoin: Lỗ đậm, các quỹ tiền ảo kêu gọi nhà đầu tư kiên nhẫn