Đầu tư tiền ảo Bitcoin: Hút hơn 70 tỷ USD vốn hóa trong 7 ngày, tiền ảo đang hồi sinh?