đấu giá đất vàng: Ông Nguyễn Hữu Tín giao 6.000 m2 'đất vàng' ở TP HCM không qua đấu giá