dát vàng: Video: Dùng 12.000 tỷ đồng có đủ để dát vàng 12 km đường của Đại Quang Minh?