Đất cộng sản: Người quen quê Bình Dương biến mất cùng 1 tỉ đồng đặt cọc và bức tượng quý