Đánh khách: 2 khách định đấm vào mặt tiếp viên trên máy bay từ TP HCM đi Vinh