Đánh khách: Tranh cãi khi xem World Cup, khách Ukraine bị đánh tử vong