dẫn đầu thị trường: Dân đầu cơ đất tháo chạy khỏi Bắc Vân Phong