đâm chết người người câm điếc: Đâm chết người câm điếc rồi lên xe bỏ trốn