đại gia: Rao bán khoản nợ gần 2.400 tỉ đồng của đại gia Phú Yên