đại biểu quốc hội: Hơn 200 nhân sự được giới thiệu vào quy hoạch Trung ương khoá XIII