cướp tiệm vàng: Bắt sống 2 tên cướp tiệm vàng thủ súng AK