cướp tiệm vàng: Sự thật thông tin nhóm cướp tấn công tiệm vàng ở Bình Dương