công trình xây dựng: Video: Hàng loạt nhà gỗ 'mọc' sát mép thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm