công lý: Số phận pháp lý của ông Trầm Bê hiện ra sao?