con nhà giàu: 'Thủ tục làm nhà cho người nghèo còn khó hơn cho người giàu'