CLB Quảng Ninh: Được Công Vinh mời, Minh Tuấn vẫn ở lại Than Quảng Ninh