chuyện hy hữu: Hy hữu chuyện khắc phục cầu lún bằng cách… kê gỗ