chuyện hy hữu: Chuyện hy hữu: Bữa nhậu của chủ khiến cả đàn lợn 18 con say bét nhè không đi nổi