chủ tịch xã: Đề nghị tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã cho tổ chức đám cưới tại trụ sở