Chủ tịch VTC Online: Những phát ngôn 'duy tâm' của Phan Sào Nam