Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Chân dung tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Xuân Anh