chữ quốc ngữ: Yêu cầu của Trung Quốc về cấm đánh cá trên Biển Đông là không giá trị