chữ quốc ngữ: Hơn 300 chú cá quốc ngư xứ Mặt Trời mọc đẹp mê hồn của trai phố núi