chồng chăm vợ đẻ: Tôi đề nghị chồng ra ngoài giải quyết nhu cầu vì không muốn chạm vào anh