chính phủ Singapore: Phía sau việc Chính phủ Singapore chia tiền cho người dân