chính phủ Singapore: Cách chính phủ Singapore tiếp đãi hàng nghìn người không tốn một xu