chiến tranh Mỹ - Trung: 'Lệnh ngừng bắn' 90 ngày khó làm tan bão tố Mỹ - Trung