Chỉ số tiêu dùng: Quy định mới: Năm học 2018-2019, học sinh tiểu học tại TP HCM chỉ được sử dụng tối đa 4 quyển vở