cháy nhà: Cháy lớn kinh hoàng, khói bốc cao hàng chục mét tại Hải Dương