chặt tay: Street style 2 miền: miền Bắc mix đồ đậm chất Hàn Quốc, miền Nam lại mặc cực Tây