chất cấm tương ớt Chinsu: Bộ Y tế thông tin chính thức về tương ớt Chin-su

  • Bộ Y tế thông tin chính thức về tương ớt Chin-su

    Bộ Y tế thông tin chính thức về tương ớt Chin-su

    Việc Nhật Bản không quy định Acid benzoic, Acid sorbic làm phụ gia thực phẩm trong tương ớt mà Việt Nam lại cho dùng không có nghĩa là tiêu chuẩn thực phẩm của Việt Nam không được quan tâm như Nhật Bản.