Chào cờ: Mong mỏi đến hao mòn, cuối cùng Hà Nội cũng đã có mưa sau bao ngày nóng như chảo lửa