Cây sưa trăm tỷ: Lập hàng rào bảo vệ container chứa gỗ sưa trăm tỷ đồng