Cây phong lá đỏ ở Hà Nội: Triệu người thay đổi suy nghĩ khi Hà Nội rợp bóng cây này