cây đào: 8 loại cây độc như lá ngón, đẹp mấy cũng không được trồng trong nhà