cẩu tặc: Bị phát hiện, 'cẩu tặc' dùng kích điện chống trả lực lượng chức năng