cậu nhỏ: 'Trường Giang đã nhờ người gọi nhưng Nhã Phương không ra gặp'