Cát Phượng: Đây có thể là phương pháp chôn cất mới trong tương lai