Cát Phượng: Bị xúc phạm, Cát Phượng bức xúc đăng đàn phản pháo