Cảnh sát cơ động: Công an xác minh điểm thi bất thường của 35 cảnh sát cơ động