cánh diều vàng: Nhã Phương: 'Tôi giữ khó khăn cho riêng mình'