Cảng Cát Lái: Video: 8.000 container phế liệu tồn đọng ở cảng Cát Lái