căn nhà bốc cháy: Cột khói bốc cao hàng trăm mét từ căn nhà cháy trên phố Hà Nội, 6 người kịp thoát