Cán bộ đi nước ngoài: Cần Thơ chi 10 tỷ từ ngân sách đưa 80 cán bộ sang Mỹ bồi dưỡng