Cầm mã tấu chém người: Tên trộm xe cầm mã tấu chống trả quyết liệt người dân vây bắt