cá đột biến: Cả đời còng lưng: Tiền nhiều mỗi tháng, đốt trong một giờ