cá đột biến: Kỳ lạ cá trắm cỏ có đầu giống chim bồ câu