cá cụt đầu vẫn bơi: Cá bị róc hết thịt, thân toàn xương, mồm vẫn đớp