BOT Sóc Trăng: Trạm BOT Sóc Trăng bình yên ngày thu phí đầu năm