Bộ Quốc Phòng: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói Putin 'chậm hiểu, không đáng tin'