Bộ Quốc Phòng: Được Mỹ hậu thuẫn, Úc không còn ngại Trung Quốc ở Biển Đông