biển số xe: Thái Bình cấm biển, Hải Phòng huy động 4 xe thiết giáp ứng phó bão số 4