Bên nhau trọn đời: Ai muốn đi trốn Tết thì cứ việc, để đấy "tôi và Tết" yên ổn hạnh phúc bên nhau!